วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัตงานประจำวัน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2555
                                      
                                      ช่วงเช้า

     - ตรวจแบบทดสอบของนักเรียน
     - ช่วยแม่บ้านตักข้าวและกับข้าวแก่นักเรียน

                                       ช่วงบ่าย

     - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน                      วันพุธ ที่ 5 กันยายน


                                    ช่วงเช้า

      - สอนนักเรียนชั้นป3/2
     - ช่วยแม่บ้านตักข้าวและกับข้าวแก่นักเรียน

                               ช่วงบ่าย

     - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้านวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555

                                 ช่วงเช้า

        - สอนนักเรียนชั้น ป3/2
        - ช่วยตักข้าวและกับข้าวแก่นักเรียน

                                   ช่วงบ่าย

        - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้านวันจันท์ ที่ 3 กันยายน 2555

                    ช่วงเช้า 

    - สังเกตการสอนของเพื่อนร่วมเอกที่สอนชั้น ป4/1
    - ช่วยแม่บ้านตักข้าวและกับข้าวแก่เด็กนักเรียน

                     ช่วงบ่าย

    - ช่วยสอนแทนเพื่อนเนื่องจากไม่สบายได้สอนนักเรียนชั้นป4/1
    - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน         

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

       ภาคเช้า

    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
    - ช่วยแม่บ้านตักข้าวและกับข้าวแก่นักเรียน

        ภาคบ่าย

    - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555

                 ภาคเช้า 

      - ให้นักเรียนชั้นป 2/1 ออกกำลังกาย ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
      - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      - ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนคู่กับ Teacher Roz  เนื่งจากว่าครูพี่เลี้ยงไม่อยู่
      - ช่วยแม่บ้านตักข้าวและกับข้าวแก่นักเรียน

                ภาคบ่าย

     - ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนคู่กับ Teacher Roz เนื่องจากว่า ครูพี่เลี้ยงไม่อยู่
     - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

บันทำการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555

              ภาคเช้า

       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - สอนนักเรียนชั้นป3/2
       - ช่วยแม่บ้านตักข้าวแก่นักเรียน

              ภาคบ่าย
  
       - ทำการสอนนักเรียน ป4 ป5 ป6 แบบบูรณาการเกี่ยวกับ อำเภอท่าเรือ
       - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน  

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555

               ภาคเช้า

      - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      - สอนนักเรียนชั้นป3/2และสอนเสร็จก็ให้ออกมาเข้าแถวหน้าห้องเพื่อพาลงไปกินข้าว

               ภาคบ่าย

      - ศึกษาเกี่ยวกับพืชพันธุ์ของโรงเรียน
      - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้า

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555

       ภาคเช้า

    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
    - ช่วยแม่บ้านตักข้าวและกับข้าวแก่นักเรียน

        ภาคบ่าย

    - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555

      ภาคเช้า

   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
   - แจกชุดลูกเสือแก่นักเรียน ป4 ป5 ป6
   - ช่วยตักข้าวและกับข้าวแก่นักเรียน

     ภาคบ่าย

   - แจกชุดนักเรียน ป 4 ป5 ป6
   - ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน